Introduction to Machine Learning with Python Syllabus (Vietnamese Version)

Khóa học Machine Learning Introduction with Python dành cho những học viên làm quen với Khoa Học Dữ Liệu theo hình thức online kết hợp với tương tác trực tiếp với giảng viên. Khóa học được tổ chức bởi YankeeAI Việt Nam, Hiệp Hội Các Nhà Khoa Học Dữ Liệu Quốc Tế tại Hoa Kỳ (The International Society of Data Scientists), và Guru Academy cùng tổ chức.

Nội dung khóa học

Giới thiệu về lập trình Python, lập trình hướng đối tượng, các thư viện cho Data Science như Numpy, Matplotlib, Pandas. Giới thiệu môi trường lập trình với Google Colaboratory, Git và GitHub. Giới thiệu về Machine Learning cơ bản với các thuật toán regression, và classification. Giới thiệu về thư viện Scikit-learn và TensorFlow cho machine learning. Ứng dụng cụ thể trong những bài tập nhỏ theo tuần. Giới thiệu Data Science Lifecycle - Cách thực hiện một dự án Data Science từ A-Z. Final Project: Học viên làm việc theo nhóm thực hiện dự án và chia sẻ với thầy để có feedback qua Google Colaboratory và GitHub. 

Nội dung các buổi học như sau (tentative)

Giới thiệu về lập trình Python. Giới thiệu môi trường lập trình với Google Colaboratory, Git và GitHub. 

Lập trình hướng đối tượng với Python

Xử lý mảng với Numpy

Đồ thị với Matplotlib

Xử lý dữ liệu với Pandas. 

Giới thiệu Data Science Lifecycle - Cách thực hiện một dự án Data Science từ A-Z. 

Regression và ứng dụng

Support Vector Machine và ứng dụng 

Decision Trees, Random Forests và ứng dụng 

Neural Networks và và ứng dụng 

Ensembles (Adaboost, XgBoost, Gradient Boosting, etc.) và ứng dụng

Clustering/Unsupervised Learning và ứng dụng

Recommender Systems và ứng dụng

Final Project: Học viên làm việc theo nhóm thực hiện dự án và chia sẻ với thầy để có feedback qua Google Colaboratory và GitHub.

Hình thức học

Online, và kết hợp tương tác với thầy. Các bài giảng bằng tiếng Việt, và tài liệu bằng tiếng Anh. 

Yêu cầu đầu vào

Có khả năng đọc tài liệu Tiếng Anh.

Liên hệ

Ms. Ngọc Anh, Program Director

Phone: 0982525896

Email: anhngoc@yankeeai.com

Địa chỉ: P906, Tòa nhà 25T1 Hoàng Đạo Thúy (Trung Hòa/Nhân Chính), Quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Chứng chỉ

Chứng chỉ do Hiệp Hội Các Nhà Khoa Học Dữ Liệu Quốc Tế tại Hoa Kỳ (The International Society of Data Scientists - www.isods.org) cấp.Last modified: Wednesday, 25 March 2020, 12:23 AM